Definitsioon

Aerosool – kemikaali vedelate või tahkete osakeste suspensioon õhku.Erinevalt gaasidest, need osakesed imbuvad kaupa. Aerosoole kutsutakse tihti tossuks, vineks, või uduks.

Alumiiniumhüdroksiid – Jääkaine, mis tekib pärast fumigant alumiiniumfosfiidi lagunemist.Väiksed kogused reageerimata alumiiniumfosfiidi võivad samuti jääda hallikas-valgesse alumiiniumhüdroksiidi tolmu.

Alumiiniumhüdroksiid on savilik aine, mis pole mürgine.
Alumiiniumfosfiid – kemikaal, mis niiskusega reageerides vabastab fumigandi, fosfiini või vesinikfosfiidi. Alumiiniumfosfiid-fumigandi segu
koosneb umbes 55 protsendiliselt alumiiniumfosfiidist ja 45 protsendiliselt inertsetest koostisosadest, et reguleerida fumigandi eraldumist ja vähendada süttivust.Inertsed koostisosad võivad olla ammooniumkarbomaat, ammooniumbikarbonaat, uurea ja parafiin.

Rakendusmeetod – protseduur, mille käigus rakendatakse fumigaadisegu.

Kontsentratsioon – fumigandi tegelik kogus hoone fumigeeritava koha õhuruumis ükskõik, millisel ajal.

Doseerimine – rakendatava fumigandi kogus, tihti kajastatakse seda, kui fumigandi kaalu töödeldava ruumi mahu kohta või kemikaali kaalu kauba kaalu kohta.

Tõhusus – Soovitud tulemuse saavutamiseks vajalik võimsus, näiteks küllaldane infestatsiooni hävitus muna, nuku, vastse või täiskasvanu faasis.
– kemikaal, mis eksisteerib vajalikul temperatuuri ja rõhu juures
gaasilises olekus piisava kontsentratsiooniga, et tappa valitud kahjurit.

Fumigandi segu – kemikaal või kemikaalide segu, mis sisaldab kõiki aktiivseid ja inertseid (kui üldse) koostisosi, mis vallandavad fumigandi. Fumigandi segud võivad eksisteerida igas kolmes füüsilises olekus:vedelik, gaas või tahke. Fumigatsioon e. fumigeerimine – mürgise kemikaali vabastamine gaasilises olekus,  et tõrjuda valitud kahjurit. (gaasitamine)

Gaas – aine olek, mis erineb tahkest ja vedelast olekust väga madala
tiheduse ja viskoossuse tõttu, suhteliselt suur paisumine ja kontraktsioon rõhu või temperatuuri muutuste juures, võime kergesti difundeeruda ja soodumus levida ühtlaselt igas mahutis.

Gaasi läbilaskev eraldamine – on piisavalt poorne, et lasta õhk ja veeaur
fumigeerimispakki ja fumigant pakist välja, aga mis jätab
tekkinud jääkaine pakki.

Graanul – peenelt väikesteks osakesteks jaotatud keemiline aine. Alumiiniumfosfiidi granulaarne segu on pakitud niiskust läbilaskvatesse ümbrikutesse või kotikestesse.

Vesinikfosfiid – teine nimi (olek) fosfiinile. Fumigatsioon e. fumigeerimine transiidi ajal (FGIS [föderaalne teraviljainspektsioon]) – protseduur, mida kasutatakse kvalifitseeruvate kaubalaadungite fumigeerimiseks, mis puhul laev võib teele asuda enne tulemuste selgumist.USDA [Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeerium] uurimuse põhjal
eeldatakse töötluse tõhususe saavutamist, juhul kui kõik
kaubalaeva kriteeriumid ja töötlusnõudmised on vastavad ja kontrollitud FGIS’i ametnike poolt.

Magneesiumfosfiid – kemikaal, mis niiskusega reageerides vabastab fumigandi, fosfiini või vesinikfosfiidi.Need segud sisaldavad aktiivse koostisosana magneesiumfosfiidi.

Metallfosfiidid – üldnimetus alumiinium- või magneesiumfosfiidi
segude kohta.Metallfosfiidid on tahkised, mis reageerivad niiskuse ja
temperatuuriga, et vabastada vesinikfosfiid.Need fumigandid võivad sisaldada, kas alumiiniumi või magneesiumi segusid.On ka teisi metallfosfiidühendeid, kuid neid ei kasutata fumigeerimisel. Osasid ruumala kohta – antud õhu ruumalas olevate gaasimolekulide suhtarv,
näiteks osasid miljoni kohta (ppm) või osasid miljardi kohta (ppb).Neid väärtusi kasutatakse sageli inimese ja imetaja toksikoloogias ning tööstushügieenis, et tähistada kontsentratsiooni.

Pelletid – alumiiniumfosfiid kerakujuliste pelltitena, 3/8 tollise,
diameetriga, kaaluvad umbes 0,6 grammi ja vabastavad 0,2 grammi fosfiini.
Fosfiin (PH3) – värvitu ja lõhnatu gaas, madala molekulmassiga, madala keemistemperatuuriga ja erikaaluga 1,21 õhu suhtes.Gaas hajub kergesti ja on võimeline sügavale materjalidesse, näiteks viljamassi, sisse imenduma.Fosfiin võib süttida kontsentratsioonidel üle 1,79 protsendi õhu ruumala kohta.

Reetsirkulatsioon – fumigandi liigutamine läbi fumigeeritava ruumi, et
vältida kihistumist ja tagada fumigandi ühtlane levimine. Harilikult
saavutatakse see fumigeeritavas ruumis asuvate ventilaatorite abil.

Piiratud kasutusega pestitsiidid – pestitsiid, mis on klassifitseeritud piiratud kasutamiseks Föderaalse insektitsiidi, fungitsiidi ja rodentitsiidi seaduse sektsioon 3(d)(1)(c) sätete alusel, koos parandustega (Pub. L. 92-516, 86 Stat. 973). Avaldused, mis viitavad, et pestitsiid on klassifitseeritud kui “piiratud kasutusega” peavad ilmuma EPA [Keskkonnakaitseagentuur] poolt kinnitatuna. Alumiiniumfosfiid on klassifitseeritud kui “piiratud kasutusega”.Piiratud kasutusega pestitsiide võib kasutada
ainult volitatud teostaja või tema järelvalve all.

Jääkaine – aktiivne/sed koostisosa(d), metaboliit/id või lõhkumissaadus(ed), mida võib leida pärast pestitsiidi kasutamist.

Püsiv pestitsiid – pestitsiid, mis on aktiivne vaid rakenduskohas või selle ümbruses ja mis püsib pikendatud perioodideks piisavates kontsentratsioonides, et olla valitud kahjuritele surmav.
Püsiva pestitsiidi üheks näiteks on Malathion. Püsivaid pestitsiide kutsutakse tihti kontaktinsektitsiidideks.

Kotike – niiskust läbilaskev ümbrik, mis sisaldab alumiiniumfosfiidi granulaarsel kujul. Iga kotike kaalub ligikaudu 34 grammi ja vabastab umbes 11 grammi fosfiini.Ümbrikuid võib panna ka riideribadesse ja nimetada kotiks kattekihiks või rihmaks.

Eraldamine – läbilaskev või mitteläbilaskev vahesein(ad) kahe või enama erineva viljahulga vahel erilises laadungiruumis.

Erikaal (gaas) – gaasi kaal võrreldes sama mahuga õhukaaluga
ettenähtud temperatuuri ja rõhu tingimustel.Fosfiingaasi erikaal on 1,21, kui õhu väärtus on 1,0.Seega on fosfiin veidi raskem kui õhk.

Staatiline fumigeerimine – fumigatsioonimeetod, kus laev/last peab jääma
EPA poolt määratletud ekspositsiooniajaks statsionaarseks ja töötlustõhusus peab olema kinnitatud, enne kommertskanalitesse liikumist.

Tablett – keraja või lameda ja ümara kujuga alumiiniumfosfiid,‑{}‑
mis kaalub ligikaudu 3 grammi ja vabastab ligikaudu 1 grammi fosfiini.

Fumigatsiooni tunnistamine (FGIS) – teenus, mis tõendab, et fumiganti rakendati vastavale lastile.

imfo edukas ettevõtte 2019